مناسبات علم و دین
87 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » پاییز 1378 - شماره 20 »(5 صفحه - از 4 تا 8)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از محورهایی که در دو دهه گذشته مورد بحث و گفتگوی فراوان قرار گرفته است مناسبات و روابط علوم انسانی و معارف دینی (اسلام) است؛ بویژه بحثهای دامنه‏داری پیرامون «علم انسانی اسلامی» میان صاحبنظران در گرفته، و تاکنون تداوم یافته است. در این زمینه توجه به چند نکته سودمند است: 1. سنجش مناسبات معرفت دینی با معرفتهای فلسفی، عرفانی و علمی از پیشینه ممتد تاریخی برخوردار است. میزان ارتباط، کیفیت تلاقی و تماس معرفت دینی، که از مبدأ الهی و آسمانی نشأت یافته، با هر یک از معرفتهایی که ریشه در اندیشه و عقل مستقل بشر دارد، همواره مورد اهتمام متفکران و بویژه عالمان دینی بوده، بخصوص هنگامی که تعارض و ناسازگاری مشهود بوده است. اگر نیک بنگریم در تاریخ تفکر اسلامی فصل مهمی از مباحثات به این گونه مسائل اختصاص یافته است: در اندیشه فیلسوفان و متکلمان مسلمان مسئله هماهنگی عقل و دین مولد آراءو نظریات گوناگونی بوده است. از آغاز انتقال فلسفه یونانی بحث سازگاری و ناسازگاری برخی از مفاهیم و قواعد فلسفی با معارف دینی، مانند قاعده الواحد گفتگوهای فراوانی برانگیخت. کوششهای فیلسوفانی مانند فارابی، بوعلی سینا، شیخ اشراق، و بویژه...
آدرس اینترنتی