مناسبات علم و دین (2)
80 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » بهار 1379 - شماره 22 »(6 صفحه - از 4 تا 9)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در نوبت پیشین، از مناسبات علم و دین سخن به میان آمد و اینک عزم آن داریم تا پرتوی بر مفهوم «علم انسانی دینی» بیفکنیم. بی‏تردید این تعبیر و تصویرهای گوناگون آن، با مبحث مناسبات علم انسانی و دین ربطی وثیق دارد، اما وجوه امتیاز دو بحث ضرورت طرح مستقل آن را فرض می‏نماید. همان وقایع و اتفاقاتی که در سرمقاله گذشته بدان اشاره رفت، در مغرب زمین منشأ طرح مبحث علم دینی شد و در پی آن، در جهان اسلام این موضوع مطمح نظر قرار گرفت. واژه علم دینی، از منظر کلی و در آغاز می‏تواند یکی از معانی ذیل را افاده نماید: