آلبوم من ◂ علیرضا اعرافی
افتتاح درمانگاه در میبد یزد